A) Volebná komisia zvolená 25.2.2023 :

1. Predseda komisie – Vojtech Keselý

2. Člen komisie – Boris Varga

3. Člen komisie – Ivan Širilla

B) Pravidla uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov zväzu a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia :

– čl.11 odst. 16. stanov ZSKK : Konferencia je uznášaniaschopná , ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov s právom hlasovať.
– čl.11 odst. 19 stanov ZSKK : Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak tieto stanovy neurčujú inak
– čl. 11 odst. 20 stanov ZSKK : Na prijatie rozhodnutia konferencie vo veciach :
a. zmena stanov,
b. reorganizácia súťaží,
c. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia 50 000 € ,
d. vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
e. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je zväz,
f. vylúčenia riadneho člen,
g. odvolania predsedu zväzu,
h. odvolania predsedu sekcie,
i. odvolania člena predsedníctva,
j. odvolania predsedu a členov disciplinárnej komisie,
k. zániku ZSKK,
je potrebný súhlas kvalifikovanej t.j dvojtretinovej väčšiny hlasov od prítomných delegátov.
– čl. 15 odst. 32. stanov ZSKK : Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 50% členov .
– čl. 15 odst. 33 stanov ZSKK : Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda

– čl. 19 odst. 6 stanov ZSKK : 6. Disciplinárna komisia prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, pričom každý člen komisie má jeden hlas.

C) Kľúč delegátov najvyššieho orgánu:

– čl.11 odst. 9. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom takto:

a. 2 hlasy za klub, ktorého najmenej 10 pretekárov sa počas12 mesiacov pred dátumom konania konferencie zúčastnilo domácich resp. zahraničných súťaží so súhlasom ZSKK,

b. 1 hlas za klub, ktorého menej ako 10 pretekárov sa počas12 mesiacov pred dátumom konania konferencie zúčastnilo domácich resp. zahraničných súťaží so súhlasom ZSKK

c. 1 hlas za klub, ktorého aspoň jeden pretekár sa počas12 mesiacov pred dátumom konania konferencie zúčastnil súťaži organizovaných World Skate v príslušnom športovom odvetví,

d. 1 hlas zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina športovcov alebo najmenej 50 športovcov,

e. 1 hlas zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová skupina športových odborníkov alebo najmenej 10 športových odborníkov,

– čl.11 odst.10. Klub zastupuje na konferencii ZSKK vždy jeden delegát, ktorým je štatutárny zástupca klubu , alebo ním písomne poverená osoba. Písomné poverenie musí obsahovať úradne osvedčený podpis konateľa klubu.

D) Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov:

Stanovy čl.11:
1. Riadne voľby do orgánov ZSKK volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za päť rokov.
2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
3. Riadne voľby do orgánov ZSKK volených konferenciou vyhlasuje Predsedníctvo ZSKK tak, aby sa konali najneskôr 30 dní po uplynutí piatich rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.

 

Zápisnica Konferencia ZSKK 20240210 s prílohami