1. Členovia najvyššieho orgánu s právom hlasovať :

Klub Štatutárny zástupca
FREESTYLE ŠKOLA KORČUĽOVANIA ZVOLEN Pavel Latta
Žabiačik Žilina Marián Vrábel
Športový klub BORIEVKA In Line team Vladimír Štáner
ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA Košice Jana Benediková
Občianske združenie Cookie skating club Košice Juraj Dohanič
Skating Club Košice, o. z. Vojtech Karaba
RK INLINECENTER, o. z. Košice Renáta Karabová
LUIGINO.sk Šaľa Marián Belák
ŠK ŠIMAKO SPIŠSKÁ NOVÁ VES Miroslav Dugas
1.in-line hokejový klub Káčeri Piešťany Jakub Ručkay
Inline Hockey Slovakia Bratislava Boris Erteľ
SAVE FINANCE, s.r.o. Bratislava Andrej Hosťovecký
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA Ľuboš Karšay
IN-LINE KLUB KLADIVÁRI BRATISLAVA Roman Pejchal
TRNAVA WARRIORS Michal Hrčka
Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra Tomáš Chrenko
ŠK 26 Karlovka Štefan Pjontek
Ťahanovská skate crew Košice Juraj Tury
Športový klub HANGAIR o. z. Bratislava Adam Graňák
Street skate club Galanta Tomáš Kenyeres
Lyžiarsky klub Baba – Pezinok Ján Reisenauer
KESELÝ TEAM Bratislava Vojtech Keselý
ASC Bratislava Dušan Ambros
Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava Michal Delinčák

2. Predseda zväzu

Štefan Pjontek, tel.: 0903 422 249, e-mail: president@slovakskate.sk

3. Adresa

Zväz slovenského kolieskového korčuľovania
Trnavská 3273/37, 831 04 Bratislava, SVK
IČO: 42 132 690
DIČ: 2022598875
tel.: 0903 422 249

e-mail: office@slovakskate.sk

Riadny účet: SK69 1100 0000 0029 4414 2486

Účet na príjem verejných prostriedkov: SK68 0200 0000 0046 8802 7153

4. Predsedníctvo zväzu

Štefan Pjontek predseda zväzu predseda@slovakskate.sk
Ľuboš Karšay predseda sekcie inline hokej lubos.karsay@gmail.com
Vojtech Keselý predseda sekcie inline alpin kesely.team@gmail.com
Marián Miškovič predseda sekcie inline speed info@luigino.sk
Juraj Tury predseda sekcie skejtbord juraj.tury1@gmail.com
Lenka Keselá zástupca športovcov lenka.kesela@gmail.com

Funkčné obdobie predsedníctva končí 25.4.2027.

Podľa Stanov ZSKK čl.15, ods.3 členovia predsedníctva sú:

a. predseda zväzu,

b. predsedovia jednotlivých sekcii športového odvetvia,

c. dvaja členovia, ktorým úlohu stanoví predsedníctvo,

d. zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina alebo najmenej 50 športovcov.

5. Disciplinárna komisia zväzu

JUDr. Michal Potoma

JUDr. Ing. Pavel Latta

Ing. Vojtech Keselý

6. Konferencia

A) Volebná komisia zvolená 25.2.2023:

 1. Predseda komisie – Vojtech Keselý
 2. Člen komisie – Boris Varga
 3. Člen komisie – Ivan Širilla

B) Pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov zväzu a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia :

 • čl.11 odst. 16. stanov ZSKK : Konferencia je uznášaniaschopná , ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov s právom hlasovať.
 • čl.11 odst. 19 stanov ZSKK : Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak tieto stanovy neurčujú inak
 • čl. 11 odst. 20 stanov ZSKK : Na prijatie rozhodnutia konferencie vo veciach :

a. zmena stanov,
b. reorganizácia súťaží,
c. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia 50 000 € ,
d. vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
e. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je zväz,
f. vylúčenia riadneho člen,
g. odvolania predsedu zväzu,
h. odvolania predsedu sekcie,
i. odvolania člena predsedníctva,
j. odvolania predsedu a členov disciplinárnej komisie,
k. zániku ZSKK,

je potrebný súhlas kvalifikovanej t.j dvojtretinovej väčšiny hlasov od prítomných delegátov.

 • čl. 15 odst. 32. stanov ZSKK : Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 50% členov.
 • čl. 15 odst. 33 stanov ZSKK : Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda
 • čl. 19 odst. 6 stanov ZSKK : 6. Disciplinárna komisia prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, pričom každý člen komisie má jeden hlas.

C) Kľúč delegátov najvyššieho orgánu:

 •  čl.11 odst. 9. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom takto:

a. 2 hlasy za klub, ktorého najmenej 10 pretekárov sa počas12 mesiacov pred dátumom konania konferencie zúčastnilo domácich resp. zahraničných súťaží so súhlasom ZSKK,
b. 1 hlas za klub, ktorého menej ako 10 pretekárov sa počas12 mesiacov pred dátumom konania konferencie zúčastnilo domácich resp. zahraničných súťaží so súhlasom ZSKK
c. 1 hlas za klub, ktorého aspoň jeden pretekár sa počas12 mesiacov pred dátumom konania konferencie zúčastnil súťaži organizovaných World Skate v príslušnom športovom odvetví,
d. 1 hlas zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina športovcov alebo najmenej 50 športovcov,
e. 1 hlas zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová skupina športových odborníkov alebo najmenej 10 športových odborníkov,

 • čl.11 odst.10. Klub zastupuje na konferencii ZSKK vždy jeden delegát, ktorým je štatutárny zástupca klubu , alebo ním písomne poverená osoba. Písomné poverenie musí obsahovať úradne osvedčený podpis konateľa klubu.

D) Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov:

Stanovy čl.11:

 1. Riadne voľby do orgánov ZSKK volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za päť rokov.
 2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
 3. Riadne voľby do orgánov ZSKK volených konferenciou vyhlasuje Predsedníctvo ZSKK tak, aby sa konali najneskôr 30 dní po uplynutí piatich rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.

 

Členovia ZSKK fyzické osoby:

1. športovci :Pozri

2. tréneri: Pozri

3. funkcionári: Pozri

4. rozhodcovia: Pozri